Hva er billedterapi?

Mennesket er skapende

Mennesket har til alle tider hatt en iboende trang til å forme og omforme sin verden og gjennom dette oppleve en følelse av identitet. Gjennom generasjoner har menneskene skapt bilder som har fått en viktig symbolsk verdi og blitt brukt i ritualer som har hatt en viktig funksjon for å skape orden i en kaotisk verden. Slik kan en også i dag bruke skapende virksomhet som en ressurs for å fremme en følelse av helhet, og styrke utviklingen av selvet hos den enkelte. Billedterapi bygger på denne viten om kunstens muligheter.

Hva er billedterapi ?

Billedterapi er en behandlingsform som anvender skapende arbeid med bilder som kommunikasjon i en terapeutisk relasjon. Ved å utrykke seg gjennom tegning, maling, collage samt forming i leire eller andre materialer kan den enkelte få kontakt med sin indre verden på en annen måte enn bare gjennom ord. I billedterapi er det ikke nødvendig med tegneferdighet, men å arbeide med bilder kan utvikle evnen til å uttrykke seg og forstå seg selv på en dypere måte. Ved å se på bildet og utforske det sammen med en billedterapeut, kan en få tilgang til tanker og følelser som det har vært vanskelig å oppnå kontakt med i en ren verbal terapi.

Hvordan?

Billedterapi tilrettelegges ut fra klientens behov og livssituasjon. Det kan foregå i grupper eller i individuel terapi under veiledning av en billedterapeut. Billedterapi kan også kombineres med ulike modaliteter som feks. musikk, poesi, drama og dans. Klienten kan oppmuntres til å skape fritt utfra egne tanker og følelser eller etter et gitt tema. Under den kreative prosessen aktiveres flere deler av hjernen slik at det kan skje en utvikling og integrering av de sansemotoriske, kognitive og emosjonelle funksjoner. Det foregår en dialog mellom det indre og ytre på et materiellt visuellt plan. Det ferdige arbeid blir utgangspunkt for  refleksjon og bearbeiding ved samtale sammen med terapeuten og evt. gruppen. I arbeid i grupper vil det ofte bli en forsterkning av både de kreative og de interpersonelle prosesser. I noen tilfeller legges det mer vekt på selve den skapende prosessen, og det kan være nok å se på bildet sammen. I en gruppe vil også den som har vanskelig for å snakke om seg selv kunne få en opplevelse av å bli sett og verdsatt ved å vise frem sitt bilde.

Hvorfor billedterapi ?  

Vi tenker i bilder – og vi drømmer i bilder. Bilder kan si noe annet enn ord og noe mer enn ord. Vi kan bruke bilder og symboler for å fortelle våre historie når ord ikke strekker til. I leken med materialer kan det oppstå noe nytt som kan gi håp og mening. Selv den enkleste tegning kan uttrykke de dypeste følelser. Bildet er sirkulært i den forstand at det kan vise mange forskjellige ting på èn gang som feks. fortid – nåtid- i motsetning til verbal kommunikasjon som er mer lineær. Et bilde kan romme – og skape – en forening av motsetninger og bygge bro til det ubevisste. Bilder er varige og kan hentes frem pånytt og gi mulighet for ny bearbeiding. Selve den skapende prosess kan i seg selv ha en helende effekt ved å gi en opplevelse av flow og dempe angst og uro. Billedterapi har vist seg å hjelpe til å handskes med traumer og tap ved å gi tilgang til følelser knyttet til opplevelser som er lagret i den del av hjernen som ikke er tilgjengelig på det verbale plan.  Billedterapi kan også bidra til å løse problemer og konflikter samt utvikle sosiale ferdigheter.

For hvem?

Billedterapi kan brukes for alle aldersgrupper, både i forebyggende og rehabiliterende arbeid: Ved angst, depresjon, psykoser, spiseforstyrrelser, rusproblemer, autisme, demens og andre psykiske lidelser. Likeledes ved ubearbeidet sorg og kriser samt traumer. Positive erfaringer er gjort innen psykiatri, familiebehandling, arbeid med kriminelle, aldersdemente, kreftrammede, krigs- og toturofre m.fl.

Billedterapeuten

Billedterapi er et kraftig verktøy som må brukes med ansvar og respekt. En billedterapeut må ha kunnskap innen psykoterapi og kunst samt erfaring i hvordan kombinere de to tingene. Norge har en offentlig godkjent videreutdanning på deltid i billedterapi ved OsloMet, som bygger på en relevant høgskoleutdanning. Det finnes også private skoler i Norge under navnet Kunsterapi samt Kunst-og uttrykksterapi.

Se også:

http://www.internationalarttherapy.org/whatisarttherapy.htlm