Vedtekter

VEDTEKTER
for
NORSK FORENING FOR BILLEDTERAPI
Stiftet 1970
(Vedtatt på årsmøtet 2015 med endringer i 2018, 2019 og 2022)


§1
FORMÅL
Norsk Forening for Billedterapi (NFBT) er en ideell organisasjon for billedterapeuter i Norge.
Foreningens formål er:

  1. Å styrke medlemmenes faglige tilhørighet og identitet.
  2. Å bidra til høy kvalitet i utøvelsen av praksis og yrkesetikk.
  3. Å arbeide for å gjøre billedterapi allment kjent i fagmiljøer og samfunnet generelt.
  4. Å arbeid for å fremme bruk av billedterapi for de som kan ha behov for det.
  5. Å fremme forståelse for faget hos samarbeidspartnere.

§2
NAVN
Organisasjonens juridiske navn er: Norsk Forening for Billedterapi (NFBT).
Organisasjonens internasjonale navn er: Norwegian Art Therapy Association.

§ 3
MEDLEMSKAP
3.1. Hovedmedlemskap er åpent er for alle som har tatt utdanning i billedterapi ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) eller tilsvarende. Søknad om medlemskap vedtas av styret. Hovedmedlemskap gir stemmerett på årsmøtet og mulighet for å bli valgt inn i foreningens styre og utvalg.
3.2. Studentmedlemskap gis til studenter ved billedterapiutdanningen. Studenter som avslutter eksamen får automatisk hovedmedlemskap ut året. Deretter blir de hovedmedlemmer dersom ikke skriftlig beskjed gis til foreningen. I siste semester har studenter stemmerett og kan velges til varamedlem i styret.
3.3. Interessemedlemskap kan gis til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner med interesse for billedterapi og som vil støtte foreningens målsetting uten å være stemmeberettiget på årsmøtet.
3.4. Æresmedlemmer kan utnevnes på ordinært årsmøte etter enstemmig innstilling fra styret. Æresmedlemmene har samme rettigheter og plikter som hovedmedlemmene.
3.5. Medlemskap gir rett til medlemsfordeler som fastsettes av styret.
3.6. Alle medlemmer bortsett fra æresmedlemmer betaler en årlig kontingent. Studenter har redusert kontingent. Kontingenten vedtas på årsmøtet. Dersom kontingenten ikke er betalt frafaller stemmeretten og medlemsfordeler.
3.7. Medlemmer forplikter seg til å overholde foreningens etiske retningslinjer ved utøvelse av billedterapi.
3.8. Et medlem som handler i uoverensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer eller på annen måte opptrer til skade for foreningen, kan fratas sitt medlemskap. Avgjørelsen treffes av styret etter at medlemmet er gitt anledning til å uttale seg.
3.9. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årets utgang, er allikevel å anse som utmeldt.

§4
ÅRSMØTET

4.1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utløpet av april måned. Tid og sted for årsmøtet fastsettes av styret. Styreleder innkaller til årsmøtet.
4.2. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.
4.3. Innkalling med sakspapirer skal være medlemmene i hende senest 3 uker før årsmøtet.
4.4. Stemmeberettigede kan møte ved fullmektig, men ingen kan være fullmektig for mer enn 2 personer. Fullmektig må være stemmeberettigede.
4.5. Saker som skal behandles på ordinært årsmøte:

Åpning

Innkalling og saksliste
a) Godkjenning av innkalling
b) Saker til eventuelt
c) Godkjenning av saksliste

Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Valg av referent
c) Valg av to protokollvitner
d) Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter

Godkjenning av årsberetning

Godkjenning av regnskap

Godtgjørelse til styret

Behandling av innkomne saker

Godkjenning av virksomhetsplan

Fastsettelse av kontingent

Godkjenning av budsjett

Valg av:
a) Styreleder
b) Styremedlemmer og vararepresentanter
c) Valgkomite

Eventuelt

4.6. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er bestemt angitt i innkallingen.

4.7. Valg skjer ved skriftlig votering hvis dette blir krevd. Valgt blir den kandidat som får flest stemmer.
Ved likt stemmeantall, foretas omvalg.

4.8. Enhver stemmeberettigede kan sette frem forslag til alternative kandidater på valg.

4.9. Saker avgjøres ved flertall når ikke annet er fastsatt i vedtektene. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

4.10. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

4.11. Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 5
STYRET
5.1. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av styreleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
5.2. Leder og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Det bør tilstrebes kontinuitet med overlapping av styres medlemmer.
5.3. Styret konstituerer seg selv, foruten den valgte leder.
5.4. Leder innkaller til styremøte, eller det kan avholdes styremøte dersom 2 av styremedlemmene krever det.
5.5. Til gyldig styremøte kreves at minst 3 av styrets medlemmer er til stede.
5.6. Ved likt stemmetall på styremøter er lederens stemme utslagsgivende.
5.7. Styret kan nedsette spesielle utvalg og arbeidsgrupper.
5.8. Styres medlemmer mottar en årlig godtgjørelse som vedtas av årsmøtet.

§ 6
STYRETS OPPGAVER
6.1. Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med gjeldende vedtekter, årsmøtevedtak og de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.
6.2. Styret skal tilpasse driften til foreningens økonomiske ressurser og legge frem revidert regnskap og årsmelding for årsmøtet.
6.3. Styret legger ved årsmøtet frem en virksomhetsplan og budsjettforslag som beskriver prioriterte arbeidsområder for kommende periode.
6.4. Styret fører medlemsfortegnelse og behandler søknader om medlemskap.
6.5. Styret har ansvar for å utarbeide for gode medlemsfordeler.
6.6. Styret behandler individuelle saker vedrørende brudd på etiske retningslinjer og ekskluderingssaker.
6.7. Styret har ansvar for foreningens utadrettede virksomhet.
6.8. Styrets medlemmer har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med vervet får vite om noens personlige forhold.
6.9. Styrets medlemmer må være oppmerksom på egen habilitet.
6.10. Styret har ansvar for å være et bindeledd til liknende foreninger i Norge og Norden, og ellers bidra til å utvikle internasjonale kontakter.
6.11. Det skal føres referat over styrets møter.

§ 7
REGNSKAP OG REVISJON
7.1. Foreningens regnskap skal følge kalenderåret. Regnskapet godkjennes av styret som legger det frem på årsmøtet.
7.2. Regnskaper skal føres i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven og god bokføringsskikk.
7.3. Årsregnskapet skal avlegges i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.
7.4. Regnskapet bør gjennomgås og godkjennes av en regnskapskyndig, uavhengig tredjepart.
Revisjonsberetningen bør legges frem for årsmøtet.

§ 8
VALGKOMITE
8.1. Årsmøtet velger en valgkomite bestående 2 personer med funksjonstid på 2 år. Det bør tilstrebes kontinuitet med overlapping av komiteens medlemmer.
8.2. Valgkomiteen skal legge fram forslag til alle valg som skal behandles på årsmøtet. Forslaget tilstrebes å sendes ut til medlemmene sammen med innkalling til årsmøte.

§9
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan vedtas i ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 10
OPPLØSNING ELLER SAMMENSLÅING MED ANNEN FORENING
10.1. Forslag til oppløsning av foreningen eller sammenslåing med annen forening må være styret i hende senest 1.november, og meddeles medlemmene før 1.desember.
10.2. Forslaget skal refereres og drøftes på førstkommende årsmøte. Vedtak skal gjøres på et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor foreningens oppløsning eller sammenslåing er eneste sak.
10.3. Gyldig vedtak krever 2⁄3 flertall.
10.4. Ved oppløsning blir foreningens midler disponert etter årsmøtets nærmere bestemmelser.