Etiske retningslinjer

INTRODUKSJON

Billedterapi er en behandlingsform der klienten skaper bilder individuelt eller i en gruppe for å søke kunnskap om seg selv og sin situasjon sammen med en utdannet billedterapeut. Billedterapeutens oppgave er å legge til rette kunstmateriale, rom og rammen for arbeidet, samt å støtte klientens skapende uttrykk.

De etiske retningslinjene skal fungere som en støtte for billedterapeutene i deres arbeid, såvel som å informere og beskytte de mennesker som kommer til terapi hos en billedterapeut. De etiske retningslinjene gjelder for alle billedterapeuter som er medlemmer i Norsk Forening for Billedterapi (NFBT).

§ 1 BILLEDTERAPEUTENS ARBEID

1.1 Billedterapeutens arbeid tar utgangspunkt i et humanistisk livssyn som innebærer at alle mennesker er likeverdige uavhengig av meninger, levesett og livssyn. Hvert menneske skal vises respekt for sin egenart og uttrykksmåte.

1.2 Billedterapeuten ser mennesket som et aktivt skapende og ansvarlig individ. Billedterapiens fundament er at de kreative prosessene i det skapende arbeidet kan virke helende og utviklende for klienten.

1.3 Billedterapeutens arbeid forankrer seg i kunnskapsbasert forskning, kreativitet, billedskapende arbeid, billedterapeutiske metoder, materialkunnskap, psykologi og psykoterapi.

1.4 Billedterapi tilbys etter en vurdering om at det gagner klienten. Ved behov skal klienten henvises til en annen profesjon dersom helsetilstanden krever det.

§ 2 BILLEDTERAPEUTENS RELASJON TIL KLIENTEN

2.1 Billedterapeuten møter alltid sin klient med respekt og en aksepterende holdning.

2.2 Billedterapeuten har alltid til hensikt å fremme klientens personlige utvikling og hans/hennes velbefinnende.

2.3 Billedterapeuten respekterer alltid klientens integritet og utnytter aldri klientens tillit.

2.4 Billedterapeuten skal være sensitiv for kulturelt mangfold og være bevisst på å utvikle og opprettholde kompetanse innen flerkulturelle tjenester.

2.5 Billedterapeuten tar ansvar for å opprette en kontrakt vedrørende terapien, som klargjør de gjensidige rettigheter og forpliktelser. Det skal gis tydelig informasjon om diskresjon/personvern, dokumentering, veiledning og håndtering av billedmateriale.

2.6 I de tilfellene hvor klienten ikke selv er i stand til å gi sitt samtykke innhentes omsorgsinnehavers, evt. verges samtykke.

2.7 Dersom klienten er mindreårig, innhentes foresattes/verges samtykke til terapien.

2.8 Når det gjelder å gi informasjon om billedterapiens innhold til barnets omsorgspersoner og andre, skal billedterapeuten alltid gå utfra barnets beste og ta hensyn til barnets modenhet og utviklingsnivå.

2.9 Billedterapeuten har taushetsplikt, men har meldeplikt i henhold til norske lover eller forordninger. Ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling skal dette meldes til rette instans.

2.10 Billedterapeuten skal avstå fra å gå inn i en annen rolle eller relasjon til klienten utenfor billedterapien, når dette kan risikere å påvirke billedterapien og/eller skade klienten.

2.11Klienten kan henvende seg til NFBT styret når det gjelder etiske spørsmål.

§ 3 BILLEDTERAPIROMMET

3.1 Billedterapeuten tar imot klienten i et trygt, sikkert, uforstyrret og funksjonelt miljø.

3.2 Billedmateriellet skal oppbevares på en betryggende måte mens behandlingen pågår. Klienten har eiendomsrett til sitt billedmateriale. Når terapien avsluttes, avgjør klienten om vedkommende skal ta med seg sitt materiell, eller om det skal oppbevares av terapeuten. Dersom billedmateriellet blir igjen, skal det klargjøres hvor lenge det kan oppbevares og hva som deretter skjer med det. Hvis bildet skal brukes i behandlingen utover i billedterapirommet, skal dette avklares på forhånd med klienten.

3.3 Billedmateriellet skal ikke anvendes i undervisning, forskning, publikasjoner eller utstillinger uten klientens skriftlige samtykke. Om samtykke er gitt av klient /foresatte, skal materialet uansett anonymiseres (www.etikkom.no)

3.4 Å vise klienters billedmateriale utenfor billedterapirommet, vil alltid kreve klientens/foresattes informerte samtykke.

§ 4 RELASJON TIL KOLLEGAER

4.1 Billedterapeuten er bevisst sin egen yrkeskompetanse men også begrensinger og skal kun praktisere innenfor de rammene vedkommende er kvalifisert for.

4.2 Billedterapeuten respekterer sine kollegaer, deres kompetanse og profesjonalitet uten å nedvurdere ulike syn og vurderinger fra kollegaer, klienter, studenter eller andre uten formell billedterapiutdannelse.

§ 5 PROFESJONALITET

5.1 Billedterapeuten verner om sitt yrkes gode rykte og reagerer dersom yrkestittelen misbrukes eller skjemmes, ved å underrette NFBTs styre.

5.2 Billedterapeuten bidrar til å opprettholde sin profesjonelle standard og yrkesmessige utvikling gjennom regelmessig praksis og videreutdannelse.

5.3 Billedterapeuten skal søke å motta veiledning, fortrinnsvis av legitimert psykoterapeut eller en erfaren billedterapeut med tilsvarende kompetanse.

5.4 Ved offentlige fremtredener er billedterapeuten alltid bevisst på hvorvidt hun/han representerer seg selv, sitt yrke, sitt forbund, sin virksomhet eller sin bedrift.

5.5 Billedterapeuter handler i samsvar med Norges lover og forholder seg til etiske retningslinjer gjeldende for den enkeltes grunnutdanning, samt regler for alternativ og komplementær behandling (www.nifab.no)